Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach

        Data publikacji strony internetowej: 2009-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Przeprowadzono ocenę dostępności strony internetowej przez firmę MOBISCHOOL z którego wynika, że strona  internetowa nie spełnia wymagania w 3 kryteriach, szczegółowy audyt strony poniżej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Gauze, spmilkowice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 655 10 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 17-312 Drohiczyn

Miłkowice Janki 12

Tel.: 85 655 10 02

Faks: 85 655 10 02

E-mail: spmilkowice@op.pl

 Strona internetowa:

https: //spmilkowice.podlasie.pl

Dostępność architektoniczna

Główny budynek szkoły, Miłkowice Janki 12
Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne, wejście od placu zabaw. Oba wejścia są  zadaszone i oświetlone. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony placu zabaw z możliwością bezproblemowego wjazdu na parter budynku. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, dostęp do piętra jest niemożliwy z powodu bariery w postaci schodów. Schody w budynku zaopatrzone są w poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, można skorzystać z miejsca wyznaczonego na parkingu szkolnym.

 • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.